Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ziazan ZAKELIJK

KvK nr. 12061195 

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a Ziazan: Mevrouw M.E Veerbeek-Moonen, h.o.d.n. Ziazan, statutair gevestigd te Weert aan de Klaroenstraat 6 (6004 DN).
b. Wederpartij: elk bedrijf, elke instelling of zelfstandige die handelt in de uitoefening van een bedrijf of functie en met Ziazan een overeenkomst heeft gesloten.
c. Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht, zoals vermeld in artikel 7:400 BW, tussen Ziazan en de Wederpartij voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, zoals nader vastgelegd in een door partijen overeengekomen document waarvan de onderhavige Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
d. Werkzaamheden: de op grond van een Overeenkomst ten behoeve van de Wederpartij te verrichten werkzaamheden op het gebied van het verstrekken van kledingadviezen, het geven van cursussen, dan wel alle werkzaamheden die uit hoofde van een image professional kunnen worden uitgevoerd.
e. Partij(en):Ziazan en/of de Wederpartij.
f. Derde(n):alle andere personen dan die genoemd in de Overeenkomst.
g. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie valt alle zwart-op-wit correspondentie tussen Partijen, waaronder e-mail, briefverkeer en offertes.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Ziazan en op iedere Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten.

2.2         De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uit de Overeenkomst anderszins blijkt.

2.3         Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Ziazan zijn overeengekomen en gelden slechts voor de Overeenkomst waar de afwijking betrekking op heeft. 

2.4         Ziazan is bevoegd om haar Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen. De wijzigingen worden aan de Wederpartij vooraf bekend gemaakt via e-mail of brief en treden in werking op het door Ziazan aangekondigde tijdstip.

 

Artikel 3. Offertes 

3.1         Alle offertes en aanbiedingen van Ziazan zijn schriftelijk en vrijblijvend. Aan een offerte of aanbieding kan bovendien op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2         Ziazan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt doordat Ziazan is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens bij het opstellen van de offerte, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ziazan in redelijkheid kenbaar behoorde te zijn.

3.3       Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten. 

3.4       Ziazan brengt alleen in schriftelijke vorm (per e-mail of per post) offertes en aanbiedingen uit. Uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.  

3.5       Alle in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. 

3.6       Ziazan is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren of niet uit te voeren.  

 

Artikel 4. Overeenkomsten 

4.1         De Overeenkomst tussen Ziazan en de Wederpartij komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod (de offerte en/of aanbiedingen) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2         De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of als Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3         Ziazan heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden, indien Ziazan dit voor een goede uitvoering van de Overeenkomst wenselijk oordeelt. Iedere aansprakelijkheid van Ziazan voor tekortkomingen van deze Derden is uitgesloten.  

4.4         De Wederpartij dient Ziazan voor het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. 

4.5         De Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitoefening van de Overeenkomst, tijdig aan Ziazan worden medegedeeld. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ziazan zijn verstrekt, heeft Ziazan het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven bij de Wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Annulering

 5.1         Ziazan is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief wanneer er sprake is van gewichtige redenen, zonder gehouden te zijn aan een schadeplicht jegens de Wederpartij. De kosten voor de beëindiging van de Overeenkomst per aangetekende brief komen voor rekening van Ziazan. 

5.2         De Wederpartij is gerechtigd de Overeenkomst vóór aanvang van de Werkzaamheden bij aangetekende brief te annuleren. In verband met die annulering is Ziazan gerechtigd de navolgende kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen: 

Indien de Overeenkomst meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum wordt aangegaan en wanneer het te verwachten aantal gewerkte uren per week meer dan 10 uur bedraagt: 

 • Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum: geen sprake van schadeplichtigheid; 
 • Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum: 30% van de overeengekomen vergoeding; 
 • Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum: 60%van de overeengekomen vergoeding. 

Indien de Overeenkomst tussen 4 en 2 weken voor de geplande aanvangsdatum wordt aangegaan wanneer het te verwachten aantal gewerkte uren per week meer dan 10 uur bedraagt: 

 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voorafgaand: 40%van de overeengekomen vergoeding; 
 • Bij annulering binnen 2 weken: 70%van de overeengekomen vergoeding. 

Indien de Overeenkomst binnen 2 weken voor de geplande aanvangsdatum wordt aangegaan wanneer het te verwachten aantal gewerkte uren per week meer dan 10 uur bedraagt: 

 • Bij annulering is 80%van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

Indien de Overeenkomst meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum wordt aangegaan en wanneer het te verwachten aantal gewerkte uren per week minder dan 10 uur bedraagt: 

 • Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum: geen sprake van schadeplichtigheid; 
 • Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum: 20%van de overeengekomen vergoeding; 
 • Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum: 40%van de overeengekomen vergoeding. 

Indien de Overeenkomst tussen 4 en 2 weken voor de geplande aanvangsdatum wordt aangegaan wanneer het te verwachten aantal gewerkte uren per week minder dan 10 bedraagt: 

 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voorafgaand: 30%van de overeengekomen vergoeding; 
 • Bij annulering binnen 2 weken: 60%van de overeengekomen vergoeding. 

Indien de Overeenkomst binnen 2 weken voor de geplande aanvangsdatum wordt aangegaan wanneer het te verwachten aantal gewerkte uren per week minder dan 10 bedraagt: 

 • Bij annulering is 60%van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

5.3         De Wederpartij is gerechtigd, vanaf het moment dat Ziazan is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, deze per aangetekende brief tussentijds te beëindigen. In het kader van deze tussentijdse beëindiging is de Wederpartij conform de wet verplicht 100% van de reeds uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden, met een minimale vergoeding van 60% van de overeengekomen vergoeding. 

 

Artikel 6. Prijs  

6.1         Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.  

6.2         Alle prijzen worden altijd schriftelijk overeengekomen.  

6.3         Ziazan kan de tarieven voor producten en diensten aanpassen. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn enkel toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden zijn enkel toegestaan indien Ziazan dit bedongen heeft en de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of wanneer de Wederpartij de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Opzegging door de Wederpartij geschiedt op basis van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

6.4         Indien Ziazan het voornemen heeft om de prijs en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Ziazan zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in werking treedt vermelden. 

 

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

 7.1         Ziazan zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Ziazan rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

7.2         Ziazan heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ziazan het recht om elke uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Ziazan niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.  

7.3         Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ziazan het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoort op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

7.4         De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Ziazan. Indien deze gegevens of instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Ziazan het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.  

7.5         Ziazan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt doordat Ziazan is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ziazan in redelijkheid kenbaar behoorde te zijn.  

Artikel 8. Uitvoeringstermijn  

8.1         Alle door Ziazan genoemde uitvoeringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij haar bekend waren. De afgesproken uitvoeringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen maar zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

8.2         Indien Ziazan gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Ziazan heeft verstrekt.  

8.3         Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Ziazan schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Ziazan alsnog een redelijke termijn wordt geboden om (alsnog) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 9. Wijziging overeenkomst 

9.1         Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ziazan de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 

9.2         Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Ziazan de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. 

9.3         Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Ziazan daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de overeengekomen prijs. Hierbij zal Ziazan trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen. 

9.4         Ziazan zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ziazan kunnen of moeten worden toegerekend.

 

Artikel 10.  Opschorting en ontbinding 

10.1       Ziazan is gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden wanneer:  

 1. De Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet (geheel) nakomt;  
 2. Het aannemelijk is dat de Wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Ziazan zal (kunnen) voldoen;  
 3. De Wederpartij in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeert, onder curatele is gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;  
 4. De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming(en) haar rechtvaardigen.  

10.2       Daarnaast is Ziazan bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

10.3       Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ziazan op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Ziazan de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit wet en de Overeenkomst.  

10.4       Indien Ziazan enige verplichting opschort of de Overeenkomst ontbindt, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

10.5       Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Ziazan gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

10.6       Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ziazan, zal Ziazan in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan Derden. Het voorgaande geldt, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor Ziazan extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze bij de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ziazan anders aangeeft. 

 

Artikel 11. Betaling en facturering  

11.1       Ziazan is gerechtigd, afhankelijk van de tussen Partijen gemaakte afspraken, op ieder moment van de maand te factureren op grond van de (te) verrichte(n) Werkzaamheden. Dit kan zowel voor aanvang van de Werkzaamheden gebeuren, gedurende de uitvoering van, evenals na het voltooien van de Werkzaamheden. De Wederpartij dient facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. 

11.2       Ziazan heeft enkel het recht om met voorschotfacturen te werken indien zij een aanbetaling met de Wederpartij is overeengekomen. De voorschotfactuur mag voorts niet meer dan 50% van het totaalbedrag bedragen. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ziazan het recht om elke uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

11.3       De betaling aan Ziazan is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naarmate door Ziazan Werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij zijn verricht.  

11.4       Indien de Wederpartij de factuur niet (volledig) heeft voldaan binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk bepaalde rente verschuldigd. 

11.5       Ziazan heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen in mindering te brengen op de openstaande incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  

11.6       Ziazan heeft het recht om zekerheid voor de betaling te verlangen. Deze zekerheidstelling geldt onder opschorting van de uitvoering door Ziazan van de Overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Ziazan is ontvangen.  

11.7       In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Ziazan en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Ziazan onmiddellijk opeisbaar. 

11.8       Indien de Wederpartij tekortschiet in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De incassokosten bedragen maximaal:

               – 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-

               – 10% over de daaropvolgende € 2.500.-

               – 5% over de volgende € 5.000,-

               met een minimum van € 40,-. Ziazan kan ten voordele van de Wederpartij afwijken van de genoemde bedragen en percentages. Ziazan dient voorts aan te tonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, alvorens deze voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

11.9       Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 12. Klachten 

12.1       Wanneer de Wederpartij ontevreden is over de kwaliteit van uitvoering van de Overeenkomst door Ziazan, kan de Wederpartij zijn bezwaren binnen 1 maanden na het moment waarop de Wederpartij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, schriftelijk kenbaar maken. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten zodat Ziazan in staat is om adequaat op de klacht te reageren. 

12.2       Ziazan stuurt een bevestiging zodra de klacht in behandeling is genomen en neemt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 5 werkdagen, in de vorm van een open gesprek contact op met de Wederpartij. De voorkeur gaat uit om de klacht op informele wijze te verhelpen, zodat er sneller en meer persoonlijk gehandeld kan worden. Indien de Wederpartij de voorkeur geeft aan een schriftelijke afhandeling van de klacht, dient hij dit ten tijde van de schriftelijke indiening van de klacht kenbaar te maken.

12.3       Mocht de behandeling leiden tot tevredenheid van de Wederpartij, dan wordt de klachtenprocedure afgesloten. De Wederpartij wordt hier per e-mail van op de hoogte gesteld. 

12.4       Indien een klacht gegrond is, zal Ziazan de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

12.5       Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ziazan slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. 

12.6       Ziazan gaat vertrouwelijk om met alle klachten en gegevens die haar tijdens de behandeling van de klacht onder ogen dan wel ter ore zijn gekomen. 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 13.1       De aansprakelijkheid van Ziazan wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot de vergoeding van de door de Wederpartij geleden directe schade. 

13.2       Indien Ziazan aansprakelijk gesteld wordt voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Ziazan beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

13.3       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ziazan aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ziazan toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Ziazan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en bedrijfsschade. Deze lijst is niet limitatief.

13.4       Ziazan is niet aansprakelijk voor schade (van welke aard ook), die is ontstaan doordat Ziazan is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 

13.5       De aansprakelijkheid van Ziazan is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 

13.6       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval voor opzet of grove schuld van Ziazan zelf of diens leidinggevende ondergeschikten. 

 

Artikel 14. Overmacht 

14.1       Ziazan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

14.2       Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Ziazan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ziazan niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziazan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ziazan haar verbintenis had moeten nakomen. 

14.3       Ziazan kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

14.4       Voor zover Ziazan ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ziazan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

14.5       De Wederpartij is geen vergoeding verschuldigd over enige periode gedurende welke Ziazan betrokken bij uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden, wegen ziekte of verlof geen werkzaamheden heeft verricht.

 

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens 

15.1       Ziazan voldoet aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en hanteert de vereisten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens zoals opgenomen in de wet.

15.2       De Wederpartij is ‘verantwoordelijke’ en Ziazan is zowel ‘verantwoordelijke’ als ‘verwerker’, afhankelijk van de dienstverlening, een en ander zoals gedefinieerd in de AVG. 

15.3       Ziazan zal de persoonsgegevens van de medewerkers van de Wederpartij alleen verwerken voor de doeleinden van de Overeenkomst en zal zorgdragen voor een zorgvuldige opslag en beheer van die persoonsgegevens. 

15.4       Ziazan zal, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. 

15.5       Partijen stellen elkaar onmiddellijk op de hoogte in het geval van schending of vermoedelijke schending van de beveiliging van persoonsgegevens die redelijkerwijs leidt of heeft geleid tot ongeoorloofde toegang tot deze gegevens. 

 

Artikel 16. Bedrijfsgegevens 

16.1       Ziazan verzoekt de Wederpartij alleen tot het verstrekken van bedrijfsgegevens welke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst benodigd zijn. 

16.2       Ziazan verplicht zich alle door de Wederpartij verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig en in lijn met de huidige wet- en regelgeving te bewaren. Deze gegevens zullen op elke nodige manier door Ziazan gebruikt worden bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen. 

 

Artikel 17. Geheimhouding 

17.1       Ziazan zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, de werknemers van de Wederpartij en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan Derden geven, tenzij en alsdan slechts voor zover, Ziazan bij of krachtens een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is, of dat zij van de Wederpartij hiervoor toestemming heeft verkregen. 

 

Artikel 18. Intellectuele eigendom

18.1       Eventuele producten die door Ziazan zijn ontwikkeld, of welke tijdens de uitvoering van de Opdracht zijn geütiliseerd, blijven te allen tijde tot het intellectuele eigendom van Ziazan behoren.

18.2       Het is de Wederpartij niet toegestaan de producten die door Ziazan zijn gebruikt, ontwikkeld of ter hand gesteld gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, zonder toestemming van Ziazan na afloop van de Overeenkomst te gebruiken. Het is de Wederpartij ook niet toegestaan deze aan Derden te verstrekken, tenzij anders door Ziazan schriftelijk vermeld is.

18.3       Onder voornoemde producten uit de vorige twee leden wordt onder meer verstaan methoden, draaiboeken, cursussen, werkwijzen en adviezen. Dit is geen limitatieve lijst.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

19.1       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ziazan partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. 

19.2       De Nederlandse rechter heeft bij uitsluiting (internationale) rechtsmacht van geschillen tussen partijen kennis te nemen. 

19.3       Alle geschillen omtrent de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter van arrondissement Limburg.